Psykologer i Sandefjord (2024)

Filter og sortering

Finn en anbefalt psykolog i Sandefjord. Se full oversikt og les pasientvurderinger av 25 psykologer i Sandefjord.

Om sortering

Karin Susanne Nordby Johansen Psykolog

5.0 (1) 1 vurdering

Karin Susanne Nordby Johansen Moveien 97A Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Adelheid Firing Hvambsal Psykolog

2.0 (1) 1 vurdering

Psykolog Adelheid Firing Hvambsal Gråtenveien 2 Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Antony Dyson Laurie Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Dr Antony Laurie Vollveien 11 Sandefjord

Clas Jøran Hirsch Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Psykologspesialist Clas Hirsch Peer Gynts vei 14 Stokke, Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Ellen Katrin Brevig Thorsen Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Brevig Consulting Thorsen Skiringssalveien 20, Sandefjord Helsepark Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Jana Vladislavovna Asmussen Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Jana Asmussen Psykolog Tjenester Fortunaveien 12 Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Jarle Viken Lauvålien Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Psykologspesialist Jarle Lauvålien Nordre Gjekstadskog 14 Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Kjersti Tellander Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Psykologspesialist Kjersti Tellander Apotekergata 5 Stokke, Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Kristin Hauan Wallentin Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Kristin Hauan Wallentin Lindgaards gate 85 Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Idun K. Kristoffersen Psykolog

0.0 (0) 0 vurderinger

Idun K. Kristoffersen Aagards plass 2 Sandefjord

< I dag 11. jun I morgen 12. jun Tor 13. jun Fre 14. jun Lør 15. jun >
Ingen timebestilling tilgjengelig via Legelisten.no

Psykolog – vanlige spørsmål

Hva gjør en psykolog?

En psykolog arbeider med å undersøke, diagnostisere og behandle mentale problemer og sykdommer. Psykologer kan hjelpe enkeltpersoner, grupper, barn og voksne som trenger støtte i ulike stadier av livet. På Legelisten kan du finne en psykolog som passer dine behov.


Hva kan en psykolog hjelpe til med?

Hvis du sliter psykisk, går gjennom en krise, trenger støtte i ekteskapet eller ønsker å utvikle deg selv eller dine relasjoner kan en psykolog hjelpe deg. På en arbeidsplass kan en psykolog hjelpe med å løse konflikter, utvikle bedriftskulturen eller støtte en leder. Gjennom samtaler hjelper psykologen deg med å forstå deg selv, dine følelser, relasjoner og atferd bedre. Psykologer kan hjelpe deg med angst, depresjon, fobier, nedstemthet, uro, stress, nevroser, personlighetsforstyrrelser, søvnproblemer, selvmordstanker og spiseforstyrrelser, og de fleste andre psykiske helseplager.

Hva er vanlige psykologiske behandlingsmetoder?

Det finnes ulike psykologiske behandlingsmetoder som er rettet mot ulike problemer. Uansett hvilken behandlingsmetode psykologen bruker, er formålet med behandlingen å få deg til å føle deg bedre og hjelpe deg til å håndtere dine problemer.

Den vanligste behandlingsmetoden er psykoterapi i form av samtaleterapi. Psykoterapi kan ha forskjellig innretning, og noen av de vanligste behandlingsmetodene er kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy) og psykodynamisk terapi. Det finnes mange ulike behandlingsmetoder som ramme for å snakke sammen, men det de fleste psykologer har til felles er at de er gode på å skape trygghet, lytte og er lette å snakke med.

Hva slags utdanning har en psykolog?

En psykolog har vanligvis en seksårig universitetsutdanning innen psykologi, som gir en bred kunnskap om emner som utviklingspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, nevropsykologi og sosialpsykologi. I tillegg til teoretisk kunnskap, innebærer psykologutdanningen praktisk opplæring i psykologisk forskning og metodikk.

For å bli spesialist kreves ytterligere ca. 5 år med forskjellig praksis.

Hva er forskjellen på en psykolog, psykoterapeut og psykiater?

Psykolog, psykoterapeut og psykiater er tre ulike yrker.

En psykolog har gjennomført en seksårig utdanning på universitetet og har grunnutdanning i psykoterapi. Psykologer kan tilby samtaleterapi og utføre tester, diagnostikk og utredninger i psykisk helsevern. Psykologer kan jobbe med hele spekteret fra milde psykisk lidelser, til alvorlige psykiske lidelser.

En psykoterapeut har ofte en utdanning innen et yrke der man jobber med menneskers fysiske og/eller mentale helse, som for eksempel psykolog, prest, sykepleier eller sosionom, og har deretter spesialisert seg i psykoterapi. Psykoterapeut er, i motsetning til psykolog og psykiater, ikke en beskyttet tittel.

En psykiater er en lege som har spesialisert seg på psykiske lidelser. De jobber ofte med alvorlige psykiske lidelser. Fordi de er leger, kan de, i motsetning til psykologer og psykoterapeuter, også skrive ut medisiner.

Hvor mye koster det å gå til psykolog?

Prisen for et besøk hos en psykolog kan variere mye. Det kan for eksempel avhenge av om du søker behandling gjennom det offentlige eller privat, og det kan avhenge av terapiform.

Du trenger henvisning for å få dekket kostnadene ved å gå til psykolog. For at du skal få dekket utgifter, må psykologen ha avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak. Du kan finne ut om psykologen har driftstilskudd, ved å spørre psykologen direkte eller gå til nettsiden til det regionale helseforetaket du hører til eller sjekke på Legelisten.no.

Dersom du går til en psykolog uten driftstilskudd, må du betale alle kostnadene selv.

Når bør du gå til psykolog?

Du bør vurdere å oppsøke en psykolog hvis du opplever vedvarende psykiske utfordringer som påvirker livskvaliteten din. Dette kan inkludere problemer som angst, depresjon, stress, søvnproblemer, traumer, relasjonelle utfordringer, spiseforstyrrelser, avhengighet eller andre psykiske helseproblemer.

En god tommelfingerregel er å søke hjelp fra en psykolog hvis problemene har vart i mer enn to uker og påvirker ditt daglige liv og funksjon. Det er også viktig å merke seg at det ikke er noe galt å søke hjelp fra en psykolog når du føler at du trenger det. Tvert imot, å ta vare på din mentale helse er en viktig del av å opprettholde et sunt og lykkelig liv. Man trenger heller ikke ha noen seriøse problemer for å oppsøke psykolog. Mange oppsøker psykolog fordi de ønsker å utvikle seg selv, utvikle bedre relasjoner med andre, lære bedre å håndtere stress, og forebygge utbrenthet.

Psykologer i Sandefjord (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 6608

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.